HÄNT I VALIDERING VÅRD OCH OMSORG SEPTEMBER 2021

onsdag, 22 september 2021

Metod- och kompetensutveckling

Nu är höstterminen i full gång och i Validering vård och omsorg sätter kompetensutvecklingen i gång på bred front. Kompetensutvecklingen som utgår från det framtagna metodmaterialet för validering, startade redan i våras i tre regionala VO-College. Nu i september är det dags för VO-College Värmland, VO-College Göteborgsregionen, VO-College Halland osv. Om det finns frågor om när det är dags för kompetensutveckling i det college du tillhör, så hör med den regionala processledaren.

Stor del av september och oktober kommer Maria Dejevik och Ingrid von Sydow träffa lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer m.fl. från vuxenutbildningar och Folkhögskolor som ingår i VO-College i landet. Dessa yrkeskategorier är främsta målgruppen för den kompetensutveckling som erbjuds i Validering vård och omsorg och genom digital kompetensutveckling kommer många få mer kunskap om metodmaterialet som är en del av VO-College valideringsmodell.

I samband med kompetensutvecklingen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter kring metodmaterialet och inte minst besvara en utvärdering efter genomförd kompetensutveckling. Det ger alla som deltar en möjlighet att vara med och påverka resultatet i det pågående utvecklingsarbete.

Projektet har förstärkts med en viktig funktion, en projektassistent. Therese Vanderlei, arbetar främst med deltagarredovisning och annan projektadministration. Ett mycket bra tillskott i arbetet i Validering vård och omsorg.

Pilotverksamhet

För att kvalitetssäkra metodmaterialet behöver det testas, därför har fem vuxenutbildningar från olika regionala VO-College knutits till projektet i en pilotverksamhet. Pilotverksamheten startade med ett uppstartsmöte i juni och är nu i full gång och testar materialet. I pilotverksamheten ges möjlighet att testa metodmaterialet i sin helhet och på så sätt bidrar piloterna i det pågående utvecklingsarbetet. Det utvecklingsarbete som genomförs inom VVO ska resultera i ett material som blir så användarvänligt som möjligt. De som medverkar får ta del av och använda det reviderade metodmaterialet och undersöka om det överensstämmer med de förväntningar som finns.

Modul i handledarutbildningen

Dessutom fortsätter arbetet med att ta fram en ny modul om validering i VO-College handledarutbildning. Modulen tas fram och testas i VO-College Örebro län, första tillfället genomförs i mitten av september. Längre fram i höst kommer modulen att testas som kompetensutveckling för redan utbildade handledare i VO-College Västernorrland. Innehållet i modulen kommer följas upp och utvärderas och här har projektet stor hjälp av Carina Åberg, Apel som finns med som metodstöd. När resultatet av utvärderingen tagits om hand och eventuella ändringar har gjorts i den nya modulen i handledarutbildningen, kommer den så klart att spridas. Här ser vi att de som utbildar handledare är målgruppen, mer info och inbjudningar till digitala möten, troligtvis i början av 2022.

Regionala VO-College roll som stödstruktur för validering

Det pågår ett utvecklingsarbete även utifrån hur regionala VO-College kan underlätta för lokala college i arbetet med validering. Sedan projektet startade har flera olika insatser genomförts. Bland annat ställdes en fråga i den enkät som skickades ut till yrkesverksamma inom validering under hösten 2020:
På vilket sätt skulle ert regionala VO-College kunna stärka arbetet med validering?
Bland svaren fanns exempelvis
Genom att erbjuda arenor för lärande och erfarenhetsutbyte kring det operativa valideringsarbetet, erbjuda kompetensutveckling, samordna länsövergripande nätverk mm.
Enkäten följdes sedan av regionala dialoger om validering som genomfördes i regionala styrgrupper senare under hösten 2020. Därefter har regionala stödstrukturer varit ett tema på nätverksträffar med regionala processledare och ordförande ( september 2021) med mera. Ett arbete med att ta fram ett metodstöd för att stärka arbetet med regionala stödstrukturer är på gång. Dessutom stödjer projektet VO-College Örebro län i deras egeninitierade arbete med valideringsarbetsplatser. Mer om det arbetet och även andra insatser i projektet kommer längre fram.

Avslutningsvis

Det är väldigt mycket på gång i Validering vård och omsorg och genom att arbeta tillsammans utvecklas valideringen i VO-College.

Jag som varit med sedan projektet startade, lämnar nu med varm hand över projektarbetet till mina kollegor i projektgruppen då jag byter jobb i oktober. Men jag kommer följa arbetet i Validering vård och omsorg på olika sätt, var så säkra - bland annat genom att läsa om projektarbetet här på hemsidan.

Tack för mig och lycka till med arbetet i VVO!

Carin Bergström