Hänt i ESF-projektet - Mars/Juli 2019

måndag, 5 augusti 2019

Här följer en sammanfattning av vad som hänt i ESF-projektet Fokus yrkesutbildning VO under våren.

Samtidigt som stora delar av projektet avslutades enligt plan den 28 februari 2019, har vi planerat för förlängning av delprojektet språk- och kommunikationskompetens. Under vintern och våren pågick planering av möjliga insatser under förlängningen tillsammans med regionala VO-College. Därutöver har vi viss möjlighet att vidareutveckla arbetet med delar av projektresultaten inom delprojektet handledning.

Det som är avslutat är till största delen den metodutvecklande delen som resulterat i metodstöd och verktyg som ska bidra i VO-College arbete på lokal, regional och nationell nivå.

Nu handlar det om att gå från projektresultat till effekter i VO-College och projektets resultat samlas i en verktygslåda på VO-College hemsida. Verktygslådan hittar du här:
/dokumentbank/12851/1547?section=home
Sprid länken på alla möjliga och omöjliga sätt så att resultaten blir kända för många.

Förutom resultat i form av metodstöd och verktyg finns flera projektresultat att ta hand om. Kansliet jobbar vidare med det på olika sätt.

Det handlar bland annat om projektresultat som synliggjorts i delprojektet handledning, dels handledarutbildning i stort och om exempelvis Peer learning. Peer learning väckte stort intresse genom ett dialogcafé som genomfördes i delprojektet. För att ta reda på mer om hur arbetet med handledarutbildning steg 3 och hur vanligt det är att Peer learning används för undersköterskor, vilka andra eventuella utvecklingsarbeten som pågår kring handledning i VO-College, genomfördes under våren en enkät som besvarades av regionala samordnare. Syftet var att få ett ”nytt nuläge”, då vi trodde oss veta – men visste inte – att mycket hade hänt sedan projektet startade i september 2017. Resultatet av enkäten kommer att användas för planering av fortsatt utvecklingsarbete både under resterande projekttid och framöver. Det kan konstateras att det är mycket på gång i VO-College i landet.

Carin Bergström, projektledare för projektet och utvecklingsledare vid VO-College kansli, har även besökt två regionala college under våren i syfte att diskutera handledning och handledarorganisation. Det var VO-College Skaraborg och VO-College GR som delade med sig av sitt pågående arbete med framför allt huvudhandledare och handledarorganisation i stort. Bra diskussioner med engagerade medarbetare kännetecknar dessa besök.

Fokus Yrkesutbildning VO medverkade som ett av tre projekt i ett av ESF-rådets seminarier i Almedalen. Rubriken var Hur skapas ett livslångt lärande? Det var ett välarrangerat och konstruktivt seminarie utifrån en komplex fråga. https://www.esf.se/Om-ESF-radet/Nyheter/Aktuellt2/T-a-de-av-Europeiska-socialfondens-seminarier-i-Almedalen-2019/

Språkutveckling
Arbetet i den förlängda delen Språk och kommunikationskompetens i Fokus Yrkesutbildning VO är i full gång. Språkombudkonceptet och de nya modulerna kring språk och inkludering får spridning tack vare den förlängda delen. Under hösten 2019 kommer Olga Orrit, delprojektledare, till flera VO-College för att genomföra olika insatser kring språkutvecklande arbetsplatser. Under hösten kommer det vara flera resor till bland annat Västernorrland, Fyrbodal, Västmanland, Skaraborg, Gävleborg, Uppsala län, Jönköpings län.

Under våren 2019 har Stockholm, Skåne, Kronoberg och Jämtland fått besök.

Planerat inför hösten 2019:
Den 23/9 mellan klockan 9.00 och 11.00 kommer vi att anordna en webbsändning kring språkombudsrollen i dialog med en chef som berättar hur hon tänker att använda sig av språkombud på sin arbetsplats. Inbjudan till webbsändningen skickas ut via regionala samordnare.

Den 15 oktober är det nätverksträff för språkombudsutbildare i Stockholm. Inbjudan skickas via mejl till alla språkombudsutbildare. 

Mer om arbetet i den förlängda delen av projektet kommer längre fram i höst. Projektet pågår tom 2019-12-31

 

Kontakt Fokus yrkesutbildning VO [email protected]
Kontakt: Språk och kommunikationskompetens [email protected]