Hänt i ESF-projektet - Januari/Februari 2019

fredag, 1 mars 2019

Sista februari är det egentliga slutdatumet för Fokus Yrkesutbildning VO. Projektet, som startade 1 september 2017, har nu pågått i 18 månader och mycket har hänt under tiden. Projektets resultat i from av metodstödjande materiel kommer att finnas på VO-College hemsida framöver. Det kommer bli som en verktygslåda, innehållande olika former av verktyg och metodstöd som stöd för fortsatt utveckling i de frågor som projektet arbetat med. Men vi har fått en del av projektet förlängt inom ramen för befintlig budget. Det är framför allt delprojektet Språk och kommunikationskompetens som kommer förlängas och regionala college kommer kunna få stöd i arbetet med implementering under hela 2019.

Det gör att projektledningen har arbetat för högtryck för att avsluta de största delarna av projektet, med allt vad det innebär i form av färdigställande av metodmaterial och verktyg. Även skrivande av slutrapporter har pågått under månaderna. Till vår hjälp har vi dels haft upphandlat metodstöd genom Carina Åberg som följt oss under projektet som en ”kritisk vän”, dels en upphandlad konsultbyrå, K6 konsulter, som jobbat med grafisk formgivning av de metodmaterial och verktyg som kommer att finnas på hemsidan under mars månad.

Samtidigt som arbetet fokuserat på avslut av de största delarna av projektet, har planering av förlängningen påbörjats. Detta bland annat genom en enkät till regionala samordnare om behov av stöd i frågan om fortsatt arbete med Språk och kommunikationskompetens. Utifrån resultatet av enkäten fortsätter nu planeringsarbetet och även fortsatt dialog om möjligheter till stöd under året. Det gäller att göra rätt saker och saker rätt.


Avslutande projektmöte 

 

Förutom arbetet med att färdigställa metodstöd och verktyg, har projektgruppen haft två möten, varav ett var ett rent arbetsmöte där arbetade vi i olika konstellationer, där vi använder metodstödet individuellt för var och en för dialog om verktyg och rapporter utifrån behov. Dessutom stämdes projektresultaten i de olika delprojekten av med huvudprojektledaren och VO-College VD. En konstruktiv och kreativ dag. Det andra mötet med projektgruppen var ett avslutande möte där arbetet under dessa 18 månader knöts ihop. Projektgruppen och kansliet träffades då gemensamt och diskuterade frågor om hur projektresultaten kan användas i hela VO-College organisation och vad som behöver göras för att gå från resultat till effekter i VO-College. Det är frågor som alla i VO- College organisation, utifrån sin funktion, behöver hjälpas åt med. Dagen avslutades med en gemensam middag.

 


Nätverkträff med regionala samordnare
 


Det har även varit en heldag med fokus på just att gå från projektresultat till effekter i VO-College. Med under dagen var regionala samordnare och certifierare och dagen ägnades bland annat åt att Hanna Knutsson, delprojektledare som arbetat 20 procent i projektet, presenterade sitt arbete som handlar om Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden – en del i verktygslådan. Det är ett arbete som utgår från delrapporten med samma namn som var ett resultat av VO-College tidigare ESF-projekt. Den del i verktygslådan som Hanna presenterade har efter träffen fått ett namn och heter Gör jämt i Vård- och omsorgscollege! – en verktygslåda för att arbeta med genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden.

Dagen fortsatte sedan med dialog på olika sätt om hur projektets resultat kan användas och vad som behöver göras. Målsättningen med dagen var att identifiera möjligheter för fortsatt utvecklingsarbete utifrån de olika metodstöd som finns.

Även ett möte med nationella rådet, som är referensgrupp i projektet har genomförts under de två sista månaderna.  Två av delprojektledarna, Catarina och Gunilla medverkade och presenterade och diskuterade sina resultat med rådet. Slutligen har styrelsen för VO-College, som även är styrgrupp för projektet, haft ett möte där presenterades projektets resultat så långt det var möjligt utan att projektet var helt avslutat. Styrelsen kommer även fortsättningsvis under året vara styrgrupp för den förlängning av projektet som är beviljad. Det gör att de kommer vara uppdaterade om fortsättningen också.

Nu återstår det för kansliet att ta hand om de projektresultat som framkommit under arbetet och som inte direkt är metodstöd eller verktyg. Det kan handla om identifierade områden för fortsatt utveckling mm. Det kommer ske löpande under våren, samtidigt som projektets förlängning genomförs.

En ambition var att involvera hela VO-College organisation i projektarbetet och då framför allt regionala VO-College. Det har vi gjort på olika sätt, både genom att använda delar av de nätverksträffar för regionala samordnare som genomförs kontinuerligt. Men även genom att projektledningen har besökt framför allt regionala college för både presentation och diskussion om olika delar i projektet. Några college har dessutom varit piloter i några av delprojekten och på så sätt både bidragit till projektresultatet och förhoppningsvis fått egen kompetenshöjning.

Eftersom projektet inte är slut så säger jag som projektledare nu bara tack så mycket för allt engagemang och fortsättning följer….