Hänt i ESF-projektet – Maj/Juni 2018

fredag, 29 juni 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september 2017 och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

Maj inleddes med att delar av projektgruppen träffades för att fokusera på genusmedvetenhet kopplat till de horisontella principerna i projektet och det delprojekt som handlar om attraktion till branschen. Hanna Knutsson är anställd i projektet för att bland annat omsätta delar av rapporten ”Genus, jämställdhet och den könssegregerade arbetsmarknaden” till ett användarvänligt metodstöd (mer om det mötet under ”Attraktion till branschen”) .

Projektet har dialog med Suntarbetsliv för diskussion om deras olika verktyg med fokus på arbetsmiljö. Frågor om arbetsmiljö och grupprocesser är viktiga ingredienser i projektets arbete med arbetplatslärande. Projektet ska inte göra något som andra redan gör, däremot samverka med och hänvisa till.

Projektet fanns även representerat vid ett möte med WorldSkills Sweden för att bland annat fortsätta det redan påbörjade samarbetet mellan VO-College projekt och deras ESF-projekt ”Yrkesutbildning ett smart val”.

Carin Bergström (huvudprojektledare) representerade projektet vid ett nätverksmöte för yrkeslärare från Sverige, Finland och Danmarks i Malmö. Mötet resulterade i nya kontakter, inspiration och lärande. 

Vård- och omsorgscollege nationella råd är referensgrupp till projektet, och ett möte med de representanterna genomfördes också under maj månad. På mötet diskuterades framför allt ”arbetplatslärande” utifrån följande frågor:

  • Vad lägger ni in i begreppet arbetplatslärande?
  • Vilka förutsättningar behöver finnas för att arbeta strukturerat med arbetplatslärande?

Delprojekt: Attraktion till branschen

Under ett möte tidigt i maj fick Catarina Lindahl-Petäjä (delprojektledare) och Hanna Knutsson (delprojektledare genus och normkritik) möjlighet att brainstorma tillsammans med Carin Bergström och Carina Åberg (metodstöd) kring hur de horisontella principerna bland annat kan inkluderas i den Yrkesambassadörsutbildning som håller på att tas fram inom den här delen av projektet.

De två första piloterna i Yrkesambassadörsutbildning Modul 1 genomfördes i Kalmar och Ljungby för totalt 16 personer. Utfallet är gott och utvärderingarna är positiva, det finns ett bra material att jobba vidare med. Modul 1 kommer även att genomföras i Borås i augusti, modul 2 som pilot i Ljungby och Kalmar under hösten och modul 3 som pilot i Gävleborg i september.

Resultatet av pilotutbildningarna kommer att leda till en modell som är användbar för de VO-College som vill utbilda yrkesambassadörer. Materialet kommer finnas tillgänglig i den idébank som finns på VO-College hemsida innan/i samband med att projektet avslutas.

Under hösten kommer fokus bland annat ligga på att ta fram prao-material (utifrån vad som redan finns och i dialog med studie- och yrkesvägledare), normkritisk granskning av litteratur och samverkan med Teknikcollege i deras ESF-projekt utifrån attraktion till branscherna.

Delprojekt: Handledning och handledarutbildning

Resultat och utvärdering från projektet ”Skånepaketet för extratjänster” tas till vara i det här delprojektet och Gunilla Kajrup-Aspeborg (delprojektledare) har funnits representerad på bland annat uppföljningsbesök i de lokala college som ingår i projektet, på strategiskt avslutningsmöte samt vid konferens kring EU:s sammanhållningspolitik i Malmö.

Det finns även samarbete med Skolverkets projekt ”Jämställdhet i apl i Norden”, och YA-sekretariatet för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Projektet har medverkat vid VO-College Upplands regionala styrgrupp (samt andra intressenter) under ett möte inför deras återcertifiering för att lägga fokus på frågor kring handledning och handledarutbildning.

Under perioden har arbetet för att ta fram material till en utbildarutbildning för ”Handledare steg 3” påbörjats.

Inom det här delprojektet finns en förhoppning om att sprida olika framgångsrika modeller för handledning som redan genomförs i verksamheterna. Syftet är att inspirera och sprida dessa framgångsmodeller till regionala och lokala VO-College. Nu kan du bidra: Läs mer om det här!

Delprojekt: Språk- och kommunikationskompetens

I maj arrangerades två en workshop för chefer, en i Örebro och en i Stockholm. Syftet var att lyfta frågor kring språk och vikten av att arbeta språkutvecklande på arbetsplatsen. Olga Orrit (delprojektledare) berättade bland annat om funktionen och konceptet språkombud, och fångade upp synpunkter och förslag på hur VO-College kan stödja processen för implementering av språkombud. Upplägget för workshopen är tänkt att under projekttiden bli ett metodmaterial så att liknande workshops kan genomföras inom alla VO-College vid behov.

Insatser har även genomfört för att lyfta vinster i att utbilda till språkombud för målgruppen chefer och medarbetare. Även vård- och omsorgslärare och SFI-lärare har haft möjlighet att del av information och diskussion kring språk och ämnesintegrerade undervisning under en nätverksträff i Uppsala kommun. Frågor som diskuterades var bland annat:

  • Vilka fördelar finns det med att arbeta språkutvecklande?
  • På vilket sätt kan vård och SFI/SVA lärare samarbeta?

ESF-projektet ”Integration Västsverige” arrangerade en konferens i Göteborg med fokus på interkulturell vård och omsorg, där också VO-College projekt fanns representerat och intresset för språkombud var stort vilket det sammanföll väl med en av föreläsningarna som handlade om Mångkulturella arbetslag - Hur kan ledare och medarbetare bidra till integration på arbetsplatsen?

Den 12 juni arrangerade VO-College en temadag om kompetens inom äldreomsorgen (läs mer om den här) där Olga medverkade för att prata utifrån språk- och kommunikationskompetens.

Nytt upplägg av information om språkombud och språkombudsutbildare har utvecklats på VO-College hemsidan som ett resultat av delprojektet: vo-college.se/sprakombud

Övrigt

VO-College årliga rikskonferens blir i år en två dagars jubileumskonferens för att fira de 10 år som gått sedan konceptet bildades, samt även en spridningskonferens för de resultat uppkommit under ESF-projektet. Det kommer finnas förvalda seminarier utifrån de olika delprpojekten som väljs av deltagarna i samband med anmälan. Den 4–5 december äger konferensen rum i Stockholm, läs mer om den här! 

Läs vad som hände i ESF-projektet - Mars/April 2018