Hänt i ESF-projektet – Mars/April 2018

tisdag, 8 maj 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september 2017 och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

Den 6 mars träffades projektledningen för att ägna sig åt internt arbete, avstämning och planering för framtiden. Dagen därpå spenderades förmiddagen tillsammans med Teknikcollege och deras nationella projektledning för ESF-projekt ”Status, kvalitet och matchning”. Syftet var att uppdatera varandra och synliggöra gemensamma områden och målgrupper. 

På eftermiddagen samma dag träffade projektledningen VO-College nationella råd som även är referensgrupp i projektet för att stämma av projektets utveckling och få input. Helt enkelt två dagar fulla med nya insikter, idéer och planer!

Projektet har bland annat presenterats under en konferens i VO-College Södra Norrland (inklusive workshop kring arbetplatslärande) och vid Lärlingskompassens medlemskonferens, då med fokus kring jämställdhet i yrkesutbildningen. Carin Bergström (huvudprojektledare) fanns utöver det även med under ett referensgruppsmöte i det ESF- finansierade projektet Collegesamverkan Västra Götaland. 

I april hade projektledningen möte med riksförbundet Hjärnkoll som bland annat arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Syftet med mötet var dels att få information om deras arbete men även att få utöka projektets kunskaper utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. De horisontella principerna (där bland annat tillgänglighet ingår) är centrala delar i projektet och ska genomsyra helheten. Läs mer om det mötet här!

Den 18 april var det nätverksträff med regionala samordnare och ordföranden inom VO-College. I snitt halva dagen ägnades åt uppdatering och diskussioner kring VO-College ESF-projekt utifrån språk och kommunikationskompetens, attraktion till branschen, handledning och arbetplatslärande. Alla deltagare bidrog med energi och engagemang under hela dagen.

Delprojekt: Attraktion till branschen

Under mars månad så har Catarina Lindahl-Petäjä (delprojektledare) ägnat stor del av tiden åt filminspelning tillsammans med WorldSkills Sweden i deras ESF-projekt ”Yrkesutbildning ett smart val”. Inspelningen har planerats och filmats i Kronoberg inom tre olika verksamheter för att kunna spegla flera delar av yrken i branschen.  Filmen är i VR-format (Virtual Reality) och premiärvisades på Yrkes-SM i Uppsala den 25–27 april. Det kommer att vara ett material som studie- och yrkesvägledare (SYV) och skolor kan använda.

Under både mars och april har arbetet med en yrkesambassadörsutbildning fortsatt, liksom underlag till samtalsstöd för ungdomar, prao, idébank, mm. VO-College Södra Norrland har bidragit med idéer på olika möjligheter att genomföra prao (bland annat modellen ”temaprao”), att tydliggöra och beskriva metoden Upplevelseverkstad.

Planering görs för genomförande av två till tre piloter av modul 1 i Yrkesambassadörsutbildningen under maj månad.

Delprojekt: Språk- och kommunikationskompetens

Olga Orrit (delprojektledare) har under mars och april ägnat en hel del tid år att skapa underlag till de stödmaterial som ska arbetas fram inom ramen för delprojektet.

VO-College Stockholm och VO-College Örebro län har varit inblandade i planering av kommande pilot för att testa det workshops material som riktar sig till chefer och som handlar om språkombud och språkinlärning på arbetsplatsen. Underlag för workshop och en kortare utbildning har arbetats fram. De material som ingår i underlagen tar upp frågor kring interkulturell kommunikation, språkinlärning hos vuxna och verktyg för att stödja språkutveckling på arbetsplatser med hjälp av bl.a. språkombud (med mera).

En utveckling av hemsidan och den information som handlar om språkombud och språkombudsutbildare pågår, för att på ett tydligare sätt belysa frågan om språkutveckling inom branschen.

Den 25 april var landets Språkombudsutbildare inbjudna till en nätverksträff i Stockholm. Under dagen utbyttes erfarenheter och frågor kring bland annat beställning av språkombudsutbildning, uppföljning och förutsättningar diskuterades. Det var stort engagemang från deltagarna under dagen.

Delprojekt: Handledning och handledarutbildning

I mars träffade Gunilla Kajrup-Aspeborg (delprojektledare) representant YA-delegationens kansli för att fokusera på handledarutbildning generellt och möjligheterna kring att eventuell ta fram en film med fokus på de horisontella principerna. Ingenting är dock bestämt ännu.

Gunilla medverkade vid SKL:s Arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala i mars, där ett seminarium hade fokus på ”Skånepaket för extratjänster – kvalitetssäkring av arbetsmarknadsinsatser” som delprojektet kring handledning kan lära från.

Stora insatser har lagt vid insamlande av material och implementering av delprojektet och dess relevans för framför allt arbetsgivare. Under april besöktes VO-College Gävleborg för input och dialog kring hel- och delprojektet, och på ett verksamhetsmöte i VO-College Skåne diskuterades frågor kring handledning i dialogcafé-form.

De delar i regionala VO-College verksamhetsberättelser som berör handledning och handledarutbildning har analyserats. Det pågår ett arbete för att få till en utbildarutbildning för handledare steg 3 där det även nu undersöks hur regionala VO-College möjligheter att genomföra handledare steg 3 ser ut.

Gunilla arbetar tillsammans med Olga för att få till en språkmodul som ska tillkomma handledarutbildningen steg 1-2

Projektet har snart kommit halvvägs i tid, och mycket har hänt de senaste månaderna. Fortsättning följer!

Läs vad som hände i ESF-projektet - Januari/Februari 2018