Hänt i ESF-projektet – Januari/Februari 2018

torsdag, 15 mars 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

Under årets första två månader har mycket hänt i projektet. Vissa mål som tidigare formulerats har antagit nya former, aktiviteter som tidigare planerats har konkretiserats och projektets helhet har fått nya perspektiv.

Utifrån ett övergripande perspektiv i projektet så har inledande samtal påbörjats för eventuella framtida samverkan med bland annat (H)järnkoll (utifrån att förstärka tillgänglighetsperspektivet) och YA-Delegationens kansli. Det återstår att se vad det kan leda till. 

Handledning och handledarutbildning

Carin Bergström som är huvudprojektledare för projektets helhet och Gunilla Kajrup Aspeborg som är projektledare för den del som fokuserar på handledning och handledarutbildning, medverkade i januari vid en nordisk konferens om jämställdhet i det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Konferensen som arrangerades av Skolverket var en del i ett pågående nordiskt projekt med samma tema.

 

Med koppling till delprojektet om handledning finns en etablerad kontakt med projektledaren för ESF-projekt DigiLitt.kom på Kommunförbundet Skåne, i syfte att VO-College Skåne ska kunna vara med i en referensgrupp rörande digitalisering inom vård- och omsorg.

Arbete pågår för att ta fram en ”film-modul” som kopplas till handledarutbildningen steg 1–2 för att utbilda i de horisontella principerna (jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet).

Attraktion till branschen

Inom den del av projektet som handlar om attraktion till branschen där Catarina Lindahl Petäjä är projektledare har bland annat samarbete med VO-College nationella arbetsgrupp för kommunikation och marknadsföring inletts under januari.

 

Arbete har påbörjats för att ta fram en nationell utbildning för yrkesambassadörer inom vård och omsorg, och i Kronoberg (Ljungby kommun), Sjuhärad och Kalmar län planeras det för en pilot som innehåller en del av den tänkta utbildningen. I Kronoberg genomfördes även ”upplevelseverkstäder” för att elever i årskurs 8 ska få möjlighet att prova på vård- och omsorgsaktiviteter, där bland annat Catarina medverkade. Drygt 2200 elever deltog. 

Mycket tid har även gått åt till att tillsammans med WorldSkills Sweden (inom deras ESF-projekt), ta fram en film om VO-programmet. Filmen kommer att spelas in i Kronoberg under mars månad och kommer att innehålla flera områden från branschen.

Språk- och kommunikationskompetens

Inom det delprojektet som kretsar kring språk och kommunikation där Olga Orrit är projektledare har januari inneburit mycket bearbetning och analys av enkätsvar från den enkätundersökning som genomfördes i höstas. Resultatet synliggjorde bland annat utvecklingsmöjligheter i samarbetet mellan yrkesutbildningar med språkstöd och språkombud på arbetsplatser.

Ett arbete har även påbörjats för att skapa en undersida på VO-College hemsida med artiklar och stödjande material kring språkutveckling, som ska kunna underlätta för regionala samordnare att kommunicera med arbetsgivare om språkutvecklande arbetsplatser och språkombud. Det planeras för en pilot (eventuellt i VO-College Örebro län) kring hur det går att arbeta med implementering av språkombud regionalt. Detta är under bearbetning.

Under februari besökte Olga Sundsvall för att träffa språkombudsutbildare. De diskuterade bland annat fördelar med att det finns språkombudutbildare från både utbildningssidan och från arbetslivet.

Delprojektet om handledning och delprojektet om språk och kommunikation samverkar för att få till integrering av en språkmodul i handledarutbildningen.

Övrigt

I februari genomfördes även en nätverksträff med regionala samordnare inom VO-College där halva dagen ägnades åt arbete och uppdatering kring ESF-projektet.

Material är också framtagande för att genomföra regionala dialoger på det sätt som är möjligt i varje regionalt VO-College under våren. De regionala dialogerna är en chans för samtliga VO-College att bidra och påverka till aktiviteterna och resultaten i projektet, och målgruppen är de regionala styrgrupperna.

Projektledarna och projektets metodstöd Carina Åberg har genom trepartssamtal planerat och arbetat utifrån förändringsteorier för att synliggöra mål och aktiviteter i projektet.

Nu fortsätter arbetet!

 

Läs vad som hände i ESF-projektet - November/December 2017