Hantering av apl och LIA under nuvarande omständigheter

fredag, 20 mars 2020

Med anledning av regeringens rekommendation att förlägga studier i gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans uppstår många frågor om hur apl och LIA ska hanteras. För att underlätta arbetet för de som berörs sprider vi information från Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utöver det här inlägget har vi skapat en sidas med nyheter och tips relaterade till covid-19. Ett  axplock av nyheter 

Skolhuvudmannen har ansvaret för planering och genomförande av utbildningarna och därmed även för det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Detta sker i samråd med arbetsgivarna.

Info om apl från Skolverkets hemsida

Vad gör vi med apl (arbetsplatsförlagt lärande) när undervisningen i gymnasieskolan och komvux ska drivas på distans?

I dagsläget ser vi att det kan vara möjligt för huvudmannen att låta elever i gymnasieskolan och komvux genomföra APL, lärlingsutbildning eller andra praktiska moment på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna, även om skolan hålls stängd. Det kan till exempel handla om att det behöver finnas ansvarig skolpersonal tillgänglig för dessa elever.

Huvudmannen kan behöva överväga om det behöver göras ändringar i elevernas individuella studieplaner så att ämnen och kurser läses i en annan ordning och att de mer teoretiska kurserna eller till exempel kurser i gymnasiegemensamma ämnen ges företräde. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller en eventuell förlängd studietid.

Det är huvudmannen som är ansvarig för beslut om hanteringen lokalt, utifrån förutsättningarna på arbetsplatsen och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt utifrån bestämmelserna i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas ska eleven istället erbjudas utbildning på distans.

Fler frågor och svar på Skolverkets hemsida

Info om LIA från YH-myndighetens hemsida 

För lärande i arbete (LIA) som är den praktiska delen i en yrkeshögskoleutbildning skriver Myndigheten för yrkeshögskolan följande på sin hemsida:

I de fall där det är möjligt att förse de studerande med skolförlagd undervisning eller teoretiska uppgifter ska denna möjlighet nyttjas. Vi rekommenderar att det sker på distans. Glöm inte att upprätta individuella studieplaner för att göra det tydligt för den studerande och för anordnaren vilka moment som berörs. I de fall där det inte finns alternativa kurser eller moment som skulle kunna genomföras istället för LIA så får anordnarna efterlikna de uppgifter och de utmaningar som ingår i en LIA-kurs (även i dessa fall rekommenderar vi distanslösningar). Detta gäller givetvis endast för de studerande vars förutsättningar att genomföra LIA-kurs har påverkats av Coronaviruset. Anordnarna ska så långt det är möjligt hålla sig till det innehåll och mål som gäller för den beviljade utbildningen.

Läs mer på YH-myndigheten hemsida