Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Nytt metodmaterial för validering presenterat för engagerade lärare

tisdag, 18 juni 2019

Närmare 200 vård- och omsorgslärare, rektorer och andra nyckelpersoner från hela landet samlades i Göteborg och Stockholm i mitten av juni för att arbeta praktiskt med VO-Colleges nya riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg. De två workshopparna, som anordnades av VO-College, präglades av engagemang och diskussioner runt arbetsborden.

– Det var givande och inspirerande dagar. Jag är mycket stolt över det arbete som har lett fram till det nya metodmaterialet, vilket har efterfrågats i många år. Arbetsgruppen som har tagit fram materialet har gjort ett fantastiskt jobb, säger Zenita Cider, vd för VO-College.

Arbetsgrupp - Anne Sandstedt, Catharina Olsson, Gunilla Locksiö, Maria Dejevik

Arbetsgruppens medlemmar deltog i båda workshopparna. De berättade hur materialet tagits fram och gick igenom de olika delarna mer konkret innan deltagarna började sina diskussioner kring arbetsborden.

Ett samhällsekonomiskt verktyg

Projektledare - Anne Sandstedt

Vi fick en pratstund med Anne Sandstedt, valideringsutvecklare i Validering Väst och arbetsgruppens projektledare. Så här berättar hon om arbetet med att ta fram valideringsmaterialet, som pågick hösten 2018 och vintern 2019.

– Det startade som interregionalt projekt för att öka rörligheten mellan Norge, Danmark och Sverige inom vård och omsorg. I projektet ingick Validering Väst och Kunskapsförbundet Väst. Vi började skapa ramarna för en valideringsprocess. Sedan fick vi kontakt med VO-College som via främjandemedel från Arbetsförmedlingen gjorde det möjligt att sätta igång det arbete som nu är slutfört, säger Anne Sandstedt.

– Det har varit viktigt att förankra materialet hos Skolverket, eftersom vi utgår från gymnasiekurserna. Det har också varit av stor vikt att förankra arbetet hos VO-College. Därför har vi haft en referensgrupp med några av deras regionala samordnare. Samarbetet med VO-College har fungerat mycket bra. Zenita Cider, VO-College vd, har bland annat hjälpt oss med sina många och goda kontakter hos Arbetsförmedlingen, berättar Anne vidare.

Valideringen visar vad validanden redan kan och tydliggör det som eventuellt behöver kompletteras. På så vis ska metodmaterialet göra det möjligt för individen att förkorta utbildningen.

– Alla kan inte lära sig allt i sitt arbete, men man kan kompletteringsläsa det som krävs. En kort utbildningsinsats ökar motivationen och gör att en person kan komma snabbare i arbete. För nyanlända med erfarenheter från sitt hemland blir det lättare att komplettera det man redan kan, vilket gör valideringsmaterialet värdefullt för till exempel Arbetsförmedlingen. Sammanfattningsvis är det nya metodmaterialet för validering inom vård och omsorg ett samhällsekonomiskt verktyg, säger Anne Sandstedt.

Materialet har tagits emot mycket väl i de olika sammanhang som det presenterats, berättar Anne Sandstedt.

– Alla ser ett stort behov, både för den enskilda individen och för samhällets kompetensförsörjning. Feedbacken från deltagarna i workshopparna i Göteborg och Stockholm är att materialet är bra, de har förstått det och finner det mycket användbart. Materialet är också testat i en pilot och är nu tillgängligt via VO-College webbplats för yrkeslärare med ämneskompetens, säger Anne Sandstedt.

Metodstödet ger kvalitet och trygghet

På plats under workshoppen i Stockholm var också Valideringsdelegationen, som har regeringens uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Elin Landell är kanslichef och hon tycker att det material som VO-College tagit fram är mycket bra.

– Jag har träffat många som tycker att det borde tas fram ett gemensamt stödmaterial. Man ska inte behöva börja från början och uppfinna sitt eget hjul varje gång. Därför är det mycket värdefullt att få ner den gemsamma kunskapsbasen i detta nya metodstöd. Det är också ett stort steg framåt att det utgår från arbetsuppgifter, inte kurser. Sätt individen först, validera inte kurs för kurs, utan kartlägg och bedöm personens kunskaper och färdigheter utifrån det faktiska arbetet. Så ser ju arbetslivet ut. Sedan ger metodstödet hjälp att hitta i vilka kurser kunskapsmålen svarar mot den kompetens som validerats, säger Elin Landell.

Elin Landell tycker att materialet bidrar till kvalitet i valideringsarbetet och ger trygghet till den som ska genomföra valideringen.

– Det bidrar också till att bättre kunna se och bekräfta individens kunskap, eftersom man utgår från faktiska arbetsuppgifter. Det synliggör tydligare vilken kompetens yrkesverksamma har tillägnat sig i sina jobb, säger Elin Landell.

Ladda hem det nya metodmaterialet

VO-College nya riktlinjer och metodmaterial för validering inom vård och omsorg är nu tillgängligt för yrkeslärare med ämneskompetens inom vård och omsorg och som arbetar med validering i sitt vardagliga arbete.

För att komma åt metodmaterialet skapar du ett konto och väntar sedan på en bekräftelse att kontot är registrerat. Registreringen sker manuellt och kan ta lite tid. Om du redan har ett konto ska du inte registrera dig igen. Skicka istället ett mejl till kansliet och begär behörighet till sidan, uppge då även ditt användarnamn.

På sidan som du får tillgång till finns även presentationer från konferensen.

Reflektioner från några deltagare

Maja Jansson, vård- och omsorgs lärare Moa lärcentrum Linköping OK

Hur jobbar du med validering i dag?

Jag jobbar framförallt med praktikdelen av valideringen. Det innebär kontakter med eleven och dennas chef på arbetsplatsen. Jag samtalar med eleverna, som får i uppgift att hämta intyg från sin chef samt bocka av vilka arbetsuppgifter de har. Sedan pratar jag med arbetsplatsen, tar reda på hur eleven knyter an och hur jobbet går.

Är det här en viktig fråga för dig och din verksamhet?

Ja, för att jag ska kunna göra en säker bedömning. Det ska vara likvärdigt och rättvist för alla, jag ska kunna validera på de rätta grunderna. De som har rätt kunskaper ska med sina jobberfarenheter få en korrekt validering. Tack vare de nya dokumenten får vi en tydligare struktur för hur vi kan jobba.

Caroline Ekelöf Fagerlund, arbetsförmedlare utbildningsgruppen i Uppsala och Therese Ekbäck, företagsrådgivare Uppsala Knivsta Arbetsförmedlingen

Hur jobbar ni med validering i dag?

Caroline Eklöf Fagerlund: Vi jobbar inte med validering av vård och omsorg just nu eftersom vi inte har haft en upphandlad validering vård under en tid på Arbetsförmedlingen. När vi träffar personer som behöver få sina kunskaper validerade skickar vi dem till kommunens vuxenutbildning. Nu hoppas vid dock på en upphandlad valideringsmöjlighet.

Therese Ekbäck: Det finns stora behov av personal inom vård och omsorg. Lösningarna är inte alltid att utbilda fler, det finns redan personer med relevant kompetens att få tag på.

Är det en viktig fråga för dig och din verksamhet?

Caroline: Den är jätteviktigt, eftersom många personer på det här viset kan få en egen försörjning. Många nyanlända har med sig mycket kunskap från sina hemländer, men har inte den formella kompetensen för att få en anställning. Arbetsgivarna väntar på fler medarbetare till vården, och efterfrågar rätt kompetens på rätt plats.

Vad har du lärt dig här i dag?

Caroline: Vi får en bild av hur viktigt de är att jobba strukturerat med en metod för validering. Men det krävs en hel del för att kunna jobba enligt en och samma modell.

Therese: Jag vill gärna se att vi kan använda samma metod för nyanlända. Men för att det ska fungera kanske man behöver komplettera den. Vi behöver ännu tydligare anpassa till exempel språket, modulerna, utbildningskraven till den gruppen för att kunna göra en rättvis validering.