Regionala dialoger om nationellt likvärdig Yh-utbildning inom funktionshinderområdet

 

De regionala dialogerna var ett led i förankringsarbetet för att ta fram en begärna om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i Yh-tbildning till Stödpedagog. 

Hösten 2015 ägnades åt förankringsarbete i form av:

Regionala dialoger – dialogerna i regionerna skedde på det sätt som var möjligt i den aktuella regionen. Den regionala dialogen planerades av NKR-representanterna utifrån när och på vilket sätt den genomfördes. Förljande förslag gavs:

 • Finns det möjlighet att genomföra dialogen i samverkan med Vård- och omsorgscollege i regionen?
 • Kanske finns det lämpliga tillfällen att ha diskussioner med chefer och nyckelpersoner i samverkan med regionala utvecklingsledare i EBP satsningen?
 • Eller i andra regionala forum
 • Frågorna kan även skickas ut via mejl som du som NKR representant sammanställer.

De regionala dialogerna fokuserade bland annat på:

 • Vilket uppdrag har/ kan en Stödpedagog ha? Det vill säga - vad ingår i uppdraget och yrkesrollen?
 • Vilken kompetens (områden) behövs för uppdraget? Det vill säga – vad behöver en nationellt likvärdig Yh-utbildning innehålla?

Dialog med organisationer och myndigheter

För att få in synpunkter och diskutera frågan om behov av och innehåll i en nationellt likvärdig Yh-utbildning, fick arbetsgruppen YH träffa representanter för Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Kommunal, FUB, Autism och Aspergerförbundet, Attention och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft den 20 oktober 2015.

Resultatet av ovanstående dialoger gav en bred bild av behovet av och innehåll i en Yh-utbildning med nationellt likvärdigt innehåll, som arbetsgruppen fortsätte arbeta utifrån.

 

Representanter för några av de regioner/delregioner som ingår i Nationella kompetensrådet har svarat på följande frågeställningar om hur upplägget av regionala dialoger kring nationellt likvärdig Yh-utbildning inom funktionshinderområdet ser ut på olika platser i landet. Frågorna och svaren kan du läsa här nedan.

Frågeställning:

 • På vilket sätt kommer den regionala dialogen genomföras i din region? (diskussion vid någon form av möte, del av en konferens, via mejl eller på annat sätt)
 • Vilka kommer att delta (planerar ni ska delta) d.v.s. hur många kommuner. Kommer ni att nå privata utförare? 
 • När genomför ni er regionala dialog?

 

Stockholm:

 1. Utökat CKA-möte (Carpe Kommun Kontakt) där alla kommuner blir inbjudna, däremot kan det bli svårt att nå ut till de privata utförarna. Vi har inte tänkt igenom hur vi når ut till dem. Under träffen kommer vi presentera bildspelet och det material som ni arbetat fram för att därefter dela in i smågrupper och föra dialoger och skriva ned det som man kommer fram till.
 2. CKA-representanter, nyckelpersoner, HR-folk, fackliga representanter, förhoppningsvis att det finns representation från samtliga Stockholms läns kommuner och stadsdelar. (26st)
 3. 9/11 på Bolinders kl. 12.30–16

Göteborg:

I Göteborg har vi haft två tillfällen att mötas i frågan. Synpunkter har lämnats som svar på frågeställningarna. För att ta fram de prioriterade områden som utbildningen bör innehålla, har vi gjort en enkel workshop och sedan räknat ihop vad varje område fått. Ett tillfälle, 18/9, med områdeschefer för Boende/personligt stöd, 10 st. och ett tillfälle, 4/9, med enhetschefer för Daglig verksamhet, 19 st. 

Sörmland:

I Södermanland kommer information om arbetet ges på regional styrgrupp för VO-College den 27/10 och berörda chefer i länets kommuner kommer att få ett utskick med info om arbetet med föreskrift om nationellt likvärdig YH utbildning. Längre fram kommer chefer i länet bjudas in till ett möte som arrangeras tillsammans med utvecklingsledaren i EBP satsningen, Liv Mannberg vid FoU Södermanland.

Örebro län:

 1. Vi kommer att genomföra dialogen i samband med en nätverksträff för länets chefer inom funktionshinder området.
 2. Chefer inom länets 12 kommuner – inga privata utförare. Ordförande för regionala Vård- och omsorgscollege deltar.
 3. 6 november.

Östergötland:

Vi har en ”dragning” inkl. workshop i morgon fm för regionen (VO-College regionalt är arrangör) där vi hoppas få in mer "bred" bild av vad som är angeläget att ha med i sin kunskapsbank om man sak ikläda sig stödpedagogrollen- överförbart till kunskapskrav i en YH utbildning, i de bästa av värdar! Tycker detta arbete är alldeles strålande!

Gävleborg:

Gällande region Gävleborg så har jag efter sommaren träffat utvecklingsledaren för EBP-satsningen ett par gånger, jag kommer delta nu på fredag 25/9 på hennes möte med LSS-nätverket för Gävleborg (chefer inom LSS-verksamhet). De har i förväg fått frågorna av mig som ni skickade ut. Vi kommer då diskutera dessa tillsammans. Efter mötet planerar jag återkoppling med varje kommun – hur är inte klart i dagsläge. Detta innan jag sammanställer svaren från vår region till er.

Fyrbodal:

 1. I Fyrbodal planerar vi att genomföra dialogen på FOU-rum funktionshinder och socialpsykiatri. På de mötena finns representanter med från alla 14 kommuner i Fyrbodal.
 2. 14 kommuner (alla i Fyrbodal). Om någon inte är representerad så har de även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter via mail då materialet har skickats ut till alla representanter.
 3. Den 15 oktober. Information gavs den 26 augusti.

Gotland:

 1. Fysiskt möte
 2. HR-chef (socialförvaltningen), avdelningschef (omsorg om personer med funktionsnedsättning), representant från kvalitetsavdelningen, samt verksamhetsutvecklare utförarsidan (jag). Vi har bara en kommun i region Gotland...  Representanten för kvalitetsavdelningen är kopplingen till de enskilda. De har hittills inte visat något större intresse.
 3. Jag räknar med att jag kommer att kalla under oktober

Övrigt: Även Gotland har nu tagit ett steg mot att inför titlarna stödassistent/stödpedagog

Västerbotten:

Vi som representerar Västerbotten i NKR träffades i Umeå i början av oktober. Umeå och Skellefteå kommer att ha en särskild dialog med berörda chefer i respektive kommun. Marie och Barbro hade den i Umeå i måndags.
 Den 26 november samlar FoU välfärd länets FoU-ombud i Lycksele. Berit kommer då att delta och där genomföra dialogen som en del av programmet. Vi tror att det är svårt att bjuda in till ett särskilt möte för att genomföra dialogen. Bättre att nyttja en gruppering som redan är etablerad. 
 När vi har samlat in all info sammanställer vi och skickar till Carin Bertgström, senast i mitten av december.