Begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog

Efter ett väldigt gediget arbete främst av arbetsgruppen YH i nationella Kompetensrådet, men med stor delaktighet av hela NKR och chefer i landet är nu arbetet klart så här långt. Nedan följer en beskrivning av arbetet.

Den 22 mars skickades begäran om föreskrift in, tillsammans med det innehåll i Yh-utbildningen som arbetats fram i stor delaktighet.  Nu är det YH myndigheten som ska granska begäran och vi kan bara invänta besked om beviljande eller avslag. Vi hoppas försåts på ett beviljande.

Här kan du läsa om innehållet i begäran om föreskrift om nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog. 

Arbetsgruppen har bestått av: 

 • Mia Grauers - Stockholm
 • Tomas Gottardsson - Blekinge
 • Monica Andersson - Sörmland
 • Ingalill Felizia - Östergötland
 • Lisbeth Sjöden - Värmland
 • Marianne Westring Nord - Kalmar
 • Marie Tibell - Göteborg

Bakgrund

NKR bildades 2010, då i projektform av det ESF- finansierade projektet Carpe. Sedan 1 juli 2014 är VO-College värdorganisation för NKR, som består av representanter från i stort sett alla regioner i landet. Representanterna i NKR utsågs initialt via de sociala handläggarna (motsvarande titlar) vid kommunförbund/ kommunalförbund/regionförbund. Det är personer med hög kompetens inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Representanterna, som företräder arbetsgivare, arbetar antingen vid kommunförbund (motsvarande) med dessa frågor och har tillgång till nätverk med chefer inom området i sin region. Eller så är NKR representanten utsedd att representera sin region utifrån sin kunskap om området. Det senare är vanligast i de regioner där det inte finns någon funktion med uppdrag inom området funktionsnedsättning vid kommunförbund (motsvarande).

Begäran om nationellt likvärig Yh-utbildning till Stödpedagog

Det operativa arbetet med ansökan har genomförts av en arbetsgrupp med representanter inom NKR.

Därutöver har dialog förts med organisationer och myndigheter under arbetets gång. Både via dialogmöten om behov av kompetens inom området och genom att organisationerna och myndigheterna haft möjlighet att besvara den enkät som beskrivs nedan, De organisationer och myndigheter som framför allt deltagit i dialogen är:

 • Socialstyrelsen
 • Myndigheten för delaktighet
 • Kommunal
 • Autism och Aspergerförbundet
 • Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
 • FUB
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Dessutom har dialog först med ytterligare ett nätverk som finns vid SKL, som tidigare var kopplat till satsningen om evidensbaserad praktik i socialtjänsten.

Arbetsgruppen i NKR har utarbetat förslag till innehåll i nationellt likvärdig YH utbildning till stödpedagog. Frågan om nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till stödpedagog, har varit en återkommande punkt på NKR:s nätverksmöten som genomförs två gånger/år, sedan 2014. Där har arbetsgruppens förslag diskuterats och vidareutvecklats.

Därutöver har representanterna i NKR som består av arbetsgivare, genomför regionala dialoger på det sätt som varit möjligt utifrån respektive regions förutsättningar. Vid de regionala dialogerna, som vände sig till chefer inom området, diskuterades innehållet och förslag till förändringar och förbättringar gjordes. Samma frågor diskuterades i alla regionala dialoger, utifrån ett av arbetsgruppen utarbetat underlag, allt för att skapa så stor delaktighet som möjligt och få så mycket synpunkter på innehåll i en utbildning till stödpedagog med nationellt likvärdigt innehåll som möjligt. Läs mer om de regionala dialogerna.

Utifrån de regionala dialogerna sammanställde arbetsgruppen ett vidareutvecklat förslag, som därefter gick ut på internremiss via representanterna i NKR. Det betyder att representanterna i NKR skickade ut det vidareutvecklade förslaget till arbetsgivare i kommunerna i respektive region. I internremissen presenterades förslaget till innehåll i utbildning till stödpedagog utifrån resultatet av de regionala dialogerna och ett antal frågor ställdes. Det handlade om:

Kan du som arbetsgivare ställa dig bakom förslaget på innehåll i nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog? 

Enkäten besvarades av 139 chefer från ca 110 kommuner och av dessa kunde 93,5 procent ställa sig bakom förslaget. 5 procent kunde delvis ställa sig bakom förslaget och för dessa fanns följdfrågan:

Vad är det som saknas i förslaget för att du som arbetsgivare ska kunna stå bakom innehållet?

Här fanns konstruktiva förslag som arbetsgruppen tagit med i det nu färdiga förslaget till innehåll. Två personer (1,4 procent) kunde inte ställa sig bakom förslaget, anledningen var att de inte har stödpedagoger i sin verksamhet.

Efter att enkäten sammanställts vidareutvecklades förslaget utifrån enkätresultatet.

Innehållet presenterades därefter för NKR 30 november 2016 och efter möjlighet för representanterna i NKR att återkomma med synpunkter tom 16 december 2016 färdigställdes det slutliga förslaget som bifogas ansökan.

 

De myndigheter och organisationer som beskrivs ovan har dels deltagit i dialogmöte (20151022) och på plats lämnat synpunkter på arbetet. De har även besvarat den enkät som beskrivs ovan. De synpunkter som framkom på förslaget var att de står bakom förslag till innehåll helt eller delvis. De som delvis stod bakom förslag till innehåll har i enkäten bidragit med synpunkter på vad de ansåg saknas. Det handlade bland annat om att barnperspektivet behövde tydliggöras mer. Dessa synpunkter har tagit tillvara och återfinns nu i förslag till innehåll som bifogas.

Därutöver har Vård- och omsorgscollege nationella råd, som består av representanter från parterna i föreningen (Sveriges kommuner och landsting, Kommunal, Vårdföretagarna, KFO och KFS) och som är beredande inför styrelsen i föreningen, tagit del av och diskuterat förslaget 2017-02-01 och 2017-03-07. Nationella rådet ställer sig bakom ansökan om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till stödpedagog.

Slutligen har styrelsen för föreningen Vård- och omsorgscollege, bestående av representanter från Sveriges kommuner och landsting, Kommunal, Pacta, Vårdföretagarna, KFO och KFS fattat beslut om att underlaget för begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll för YH utbildning till Stödpedagog ska skickas in. Beslutet togs vid styrelsen möte 2017-03-14