Varningsmeddelande

Diplomverktyget har stängts ner. Läs mer här: https://www.vo-college.se/gamla-diplomverktyget-har-stangts-ner

Digitala handledarutbildningar i VO-College Kronoberg

Utvärdering av digitala utbildningar genomförda i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg 2019–2020

2020 var ett år då projektet snabbt fick ställa om från att ha många fysiska aktiviteter till att erbjuda nästan enbart digitala insatser. I detta dokument har dessa kunskaper sammanställts utifrån de digitala aktiviteter som genomförts.

Utbildningar
De pedagoger som utbildar i projektet rekommenderar följande antal per utbildningstillfälle vid digitala utbildningar:

 • Språkombudstutbildning: max 12 stycken per tillfälle
 • Handledarutbildning (samtliga steg): max 20 stycken per tillfälle
   

Språkombudstutbildning
Reflektioner från språkombudsutbildarna är att vid 12 stycken deltagare har det fungerat bra men att gruppsammansättningen påverkar. Om utbildningen genomförs med en personalgrupp där deltagarna redan känner varandra kan de vara fler deltagare. Jämfört med fysiska träffar där gruppen har varit som mest 23 deltagare, föredrar deltagarna mindre grupper då det är lättare att föra en diskussion och alla kommer till tals.

Det är viktigt att plattformen där utbildningen sker fungerar mycket bra och att alla ser och hör varandra. Baserat på de digitala tillfällena har detta inte alltid fungerat så bra.

Handledarutbildning
När smittspridningen ökade i samhället under hösten 2020 tog projektet beslutet att hålla planerade handledarutbildningar steg 1 på distans. Upplägget var att medarbetare från samma verksamhet satt i en mindre grupp och läraren höll utbildningen på distans via Teams.

Utifrån dialog och enkäter med deltagare ser projektet att deltagarna har varit mycket nöjda med både undervisningen samt plattformen Teams. En deltagare kände att det var svårare att få igång diskussionen när läraren inte var på plats. Däremot uppskattade många att de fick ha fikapaus och lunch tillsammans med sina kollegor.

Introduktionsutbildning
Introduktionsutbildningen som genomfördes mellan april och juni 2020 var den första distansutbildning som Framtid vård och omsorg erbjöd. Den bestod av totalt tre digitala dagar och var en mycket uppskattad utbildning av deltagarna. Projektet kunde dra flera lärdomar kopplade till den digitala upplevelsen, bland annat:

 • Deltagare tyckte det var lättare att vara med på utbildningen då de kunde genomföra den hemma och slippa restid.
 • Viktigt att ha tid mellan föreläsningar för att kunna diskutera med andra deltagare och fråga läraren om något är oklart.
 • Viktigt att säkerställa att deltagaren förstår plattformen där utbildningen sker för att undvika att tid läggs på det tekniska. Exempelvis kan det erbjudas en genomgång av plattformen innan utbildningen sätter igång.

Generella reflektioner och bra att tänka på:
Digitala utbildningar innebär minskad restid.
Utbildningen blir mer tillgänglig då fler kan delta oberoende på var i länet de befinner sig.

 • Det krävs mycket struktur för att skapa engagemang och att alla får komma till tals.
 • Det krävs datorer och utrustning från verksamheten samt att det inte alltid är möjligt att alla kan sitta i samma lokal.
 • Det kan ta tid att ordna med tekniken, både innan och under utbildningen.
 • Det kan behövas mer tid för administration beroende på vad för plattform som används till utbildningen. Exempelvis för att registrera deltagare på plattformen och se till att alla har tillgång till den.
 • Datavana och kunskap skiftar bland deltagare. Det finns svårigheter att genomföra en utbildning när en deltagare har låg datavana och behöver kontinuerlig hjälp.
 • Det är intensivt att sitta framför datorn. Det kan vara en idé att lägga upp en utbildning på halvdagar.
 • Det är viktigt att få till reflektionsstunder och gruppdiskussioner i en digital utbildning för att försäkra sig om att alla hänger med.
 • Grupprum görs enkelt i Teams av den som är administratör för mötet. Det finns en ikon som heter ”grupprum”. Där väljer du hur många grupprum du önskar och sedan slumpvis utdelning i grupper. Det finns därefter en stor ikon där du trycker när de ska komma åter i det stora rummet igen. På så vis slipper den som håller i mötet att göra grupper manuellt.
 • Lägg in interaktiva moment i utbildningen för att hålla uppmärksamheten såsom quiz, mentimeter eller kahoot.
 • Det är viktigt med pauser under utbildningen, både långa och korta uppehåll.
 • Det kan vara svårt att få igång diskussioner i digitala utbildningar. Ett bra sätt är att fördela ordet, och till exempel säga ”Jag kommer först be A att berätta hur hen upplevde diskussionen och sedan kommer jag ställa frågan till B”. Då är deltagaren förberedd på att det snart är hens tur.
 • Stå gärna upp när du håller i utbildningen. Det blir lättare för både din och deltagarnas del att få en aktiv och levande utbildning.

 

Vill du veta mer?
Kontakta verksamhetsledare Alexandra Forsman
[email protected]