Hänt i ESF-projektet - November/December 2017

fredag, 5 januari 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september med analys och planeringsfas och övergick den 1 december till genomförandefas. Projektet pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna. 

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

I november låg stort fokus på kartläggning, sammanfattning och att skriva slutdokumentation för analys- och planeringsfasen. I december var det sedan dags att ta avstamp mot genomförandedelen av projektet och att prioritera insatserna utifrån vad analyserna har visat.

En viktig del i projektet är det samverkande arbetet med andra projekt, både nationella och regionala. Syftet är dels att få kännedom om respektive projekt och dels att hitta samverkansmöjligheter för att arbete mot gemensamma mål ska vara så effektivt som möjligt.  

Den 8-9 november genomfördes ett internat med VO-College regionala samordnare som är nyckelpersoner i den ordinarie organisationen, och därför även nyckelpersoner i projektet. En del av internatet ägnades åt frågor kopplade till det kartläggande arbetet i projektet.

Catarina Lindal Petäjä (delprojektledare: attraktion till yrket) anordnade ett dialogcafé för frågor kring attraktion och marknadsföring. De regionala samordnarna diskuterade frågorna och redovisade sedan sina resultat genom korta inspelade filmklipp som sedan klipptes ihop. Resultatet kan ses här nedan:

Resultat av de tidigare enkätundersökningarna till regionala samordnare kring språkkompetens och attraktion till yrket presenterades och diskuterades under internatet. Även enkäten som besvarades av språkombudsutbildare redovisades av Olga Orrit (delprojektledare: språk- och kommunikationskompetens) för regionala samordnare. De fick möjlighet att uttrycka sina önskemål kring hur ett stödmaterial för att kommunicera kring Språkombud borde se ut. Resultatet av det kan ses via mentimeter.com.

Gunilla Kajrup-Aspeborg (delprojektledare: Handledning) höll under internatet ett Dialogcafé där de regionala samordnarna deltog. Temat för Dialogcaféet var ”Hur kan vi tillsammans, med gemensamma krafter, arbeta för strategisk utveckling gällande Handledare steg 1–3 enligt VO-College riktlinjer?”. Vid sammanställningen framkom bland annat att det finns en oenighet i landet gällande betyg eller intyg, samt om steg 1 och steg 2 ska läsas separat eller som en kurs inkluderande båda delar. En annan viktig synpunkt som lyftes var att det kan behövas ett nationellt stöd i handledarfrågorna över tid. Resultatet från dialogcaféet kan läsas här.

Gunilla genomförde tidigare intervjuer med regionala samordnare kring handledarutbildning och handledarrollen som också redovisades och diskuterades under internatet.

Olga och Gunilla har även arbetat tillsammans med att undersöka vilken kunskap kring språkutveckling som kan vara lämplig för handledare på arbetsplatserna.

Akademi Båstad Yrkeshögskola undersöker möjligheten att implementera Språkombud i utbildningen till Specialistundersköterska inom kvalificerad sjukvård. Olga besökte Båstad den 13 november för att höra mer om skolans intresse kring Språkombudsutbildningen.

På bilden: Ewa Nilsson rektor, Anette Starling Lärare/Handledare och Cecilia Varland Enström Utbildningsledare: Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård.

Olga deltog den 25 november under en utbildningsdag till inkluderingshandledare inom KIVO-C i Enköping, för att få kunskap kring kursen och hur den kan användas. KIVO- C är ett regionalt ESF-projekt i Uppland.

Den 29 november genomfördes VO-College årliga Rikskonferens, där Mats Andersson från svenska ESF-rådet medverkade och berättade om ESF- rådets uppdrag och varför man valt att bevilja medel till VO-College. Carin Bergström (huvudprojektledare) medverkade i samma programpunkt med en beskrivning av projektet samt förväntade resultat. Kopplat till utvärderingen av konferensen fick deltagarna också en enkätfråga att besvara kopplat till delprojekten kring attraktion och språkkompetens. Dessa svar analyseras och kommer att användas vidare i projektet.

Den 19 december träffade Carin Bergström och Catarina Lindahl-Petäjä representanter från ESF-projektet "Collegesamverkan VG" för att underöska möjligheterna för samverkan kring frågor som bland annat attraktivitet, ambassadörs skap, kommunikation och framtid.

Catarina Lindahl-Petäjä planerar för en flik på VO-College hemsida som är tänkt att fungera som en idébank där det kan läggas in aktiviteter utifrån respektive målgrupper som alla kan använda i möten, mässor och elevmöten av olika slag (med mera). Sidan är under uppbyggnad. En mall som kan användas för att bidra med underlag till idébanken är färdigställd och utskickad till regionala samordnare.

Har du förslag på aktiviteter till idébanken? Skicka dessa till Catarina.

Carin Bergström träffade Skolverkets undervisningsråd med särskilt ansvar för frågan om att bryta könsstereotypa utbildningsval för erfarenhetsutbyte. Mötet resulterade även i att VO-College projekt kommer att finnas med vid en nordisk konferens i slutet av januari med temat ”Jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i Norden”, och representeras då av Carin och Gunilla Kajrup-Aspeborg. Det planerade arbetet kring att bidra till att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval kommer att presenteras, men även resultat från det tidigare förberedande nationella ESF-projektet ”Fokus vård och omsorg”.

Olga medverkade i en workshop med yrkeslärarutbildare vid Stockholms Universitet. Därefter fick Olga och Kerstin Sjösvärd (som också arbetat deltid inom projektet under analys och planeringsfasen) en förfrågan om att träffa lärarstudenter för att prata kring språkutvecklande undervisning.

Projektledningen har haft två möten under årets sista två månader, den 17 november och den 7 december. Projektledningen träffas regelbundet för att stämma av arbetet och planera tillsammans för att undvika dubbelarbete och att behålla den röda tråden mellan de olika delarna i projektet.

En konsult som ska bidra med metodstöd upphandlades, uppdraget gick till Apel AB som från och med november arbetar tillsammans med projektet.

Läs vad som hände i ESF-projektet - September/Oktober 2017